Regulamin sklepu internetowego spożywcze.pl

 

§ I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w sklepie internetowym spożywcze.pl dostępnym na stronie: www.spożywcze.pl (dalej: „spożywcze.pl”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci prowadzenia Konta Klienta, Newslettera oraz Zamieszczania opinii o Produktach

Właścicielem spożywcze.pl jest JA INVEST Sp. z o.oz siedzibą we Wrocławiu wpisaną przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000480075 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 340.000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 8943048846 (dalej „JA INVEST”).

Kontakt z spożywcze.pl:

Adres sprzedawcy: …..........................

Adres poczty elektronicznej spożywcze.pl: …......................

 

§ II. Definicje:

 

1.      Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na spożywcze.pl. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy.

2.      Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.     

 

4.      Klient – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient może dokonywać zakupów w spożywcze.pl w imieniu własnym jako Konsument 

5.     

 

6.      Konto Klienta – konto Klienta w spożywcze.pl, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w spożywcze.pl.

7.      Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w spożywcze.pl podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.

8.       

9.      Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas Aktywacji.

10.  Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem spożywcze.pl

11.  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Przedsiębiorcę na stronie http://www.spożywcze.pl/rejestracja, w wyniku której utworzone zostaje nieaktywne Konto Klienta.

12.  Sklep Internetowy spożywcze.pl – platforma internetowa, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta, prowadzona pod adresem www.spożywcze.pl Sprzedawca – ASTRA ….

13.  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną za pośrednictwem spożywcze.pl na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

14.  Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (na spożywcze.pl), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15.  Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez JA INVEST na rzecz Klienta poza spożywcze.pl w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.

16.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ III. Ogólne warunki korzystania z spożywcze.pl.

1.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spożywcze.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością spożywcze.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu spożywcze.pl nie wymaga zakładania Konta Klienta.

3.      Warunkiem złożenia Zamówienia w spożywcze.pl przez Klienta zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.

4.      Spożywcze.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

5.      Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów spożywcze.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji spożywcze.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

6.      Produkty oferowane w spożywcze.pl są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.      Ceny podane w spożywcze.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek vAT).

 

§ IV. Wymagania techniczne.

1.      Do korzystania z usług spożywcze.pl, w tym do przeglądania asortymentu  oraz składania zamówień, niezbędne są:

- aktywne połączenie z siecią Internet;

- urządzenia końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.      W celu złożenia Zamówienia w spożywcze.pl oraz w celu korzystania z usług, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.

 

§ V. Zakładanie Konta Klienta

1.      W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.       

3.      W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez JA INVEST na spożywcze.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do JA INVEST poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe, jak również ustala indywidualne Hasło.

4.      W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.      Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez JA INVEST. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

6.      Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu.

7.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysyłanie stosowanego żądania do JA INVEST, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres JA INVEST.

 

§ VI. Zamówienia

 

1.      Klient może składać Zamówienia w spożywcze.pl w imieniu własnym.

2.      JA INVEST wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w spożywcze.pl nie stanowią oferty JA INVEST ani Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

3.      Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie spożywcze.pl w zakładce „Warunki Dostawy”.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta, oraz udzielania indywidualnych rabatów.

5.      Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie informować na stronach spożywcze.pl.

6.      Zamówienia Klient może składać w spożywcze.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7.      W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do spożywcze.pl (opcjonalnie),

b) wybrać Produkt/Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

8.      Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu własnym.

9.      Po złożeniu zamówienia, JA INVEST przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia. 

10.  Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygującej i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

§ VII. Płatności  

 

1.      Ceny na spożywcze.pl zamieszczone przy danym Produkcie:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

2.      b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

3.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport), o której Klient jest informowany na spożywcze.pl w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

4.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przy odbiorze – za pomocą karty debetowej lub kredytowej (Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro);

b) on-line – za pomocą karty debetowej lub kredytowej; w tym wypadku w momencie składania zamówienia zostanie przeprowadzona preautoryzacja (blokada) karty płatniczej w wysokości …...... zł. Autoryzacja całkowitej kwoty zamówienia zostanie przeprowadzona w dniu dostawy i odbioru Produktów przez Klienta. Rachunek Klienta zostanie obciążony ostateczną ceną sprzedaży.

 

 

 

§ VIII. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę

JA INVEST zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ IX.  Dostawa

 

 

1.      Dostawy realizowane są na terenie Wrocławia za pośrednictwem Kuriera. Klient może również odebrać zamówione Produkty osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy we Wrocławiu przy ul. Legnickiej ....

2.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

3.      JA INVEST na stronie internetowej zamieszcza informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

4.      Zamówione Produktu dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Kuriera na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.      Przed odebraniem przesyłki Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy  przesyłkach danego rodzaju.

6.      Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

7.      W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, Kurier ….................

 

§ X. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.

 

1.      Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Kurier.

2.      Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony  na spożywcze.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres JA INVEST ….................

3.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.      Klient, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt  na adres ….....................

5.      W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach zestawu promocyjnego (np. w ramach zestawu są sprzedawane w promocyjnej cenie, lub do którego dołączony jest produkt bezpłatny, tzw. gratis), zwrotowi w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży podlegają wszystkie Produkty składające się na ww. zestaw promocyjny.

6.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.      Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

10.  Klientowi, który jako Konsument zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w wypadkach wskazanych w ustawie, a w szczególności:

- w których Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ XI. Uprawnienia Konsumentów z tytułu Rękojmi

1.      Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.      Jeżeli Produkt ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 

§ XI. Reklamacje

 

1.      Klient przed dokonaniem odbioru Produktów ma możliwość ich sprawdzenia w obecności Kuriera.

2.      W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z umową po ich wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

3.      Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży, może kierować w formie pisemnej na adres JA INVEST

4.       

5.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez JA INVEST listownie, e-mailem lub telefonicznie.

6.      W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez JA INVEST, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia Produktów Klientowi.

7.     

 

8.      Sprzedawca korzysta/nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ XII. Usługi

 

1.      JA INVEST świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: prowadzenie konta Klienta, Newsletter, zamieszczanie opinii o Produktach na spożywcze.pl.

2.      Usługi świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy czym JA INVEST zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3.      Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.

4.      Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji zaznaczy odpowiednie pole w formularzu lub wprowadzi swój adres pJA INVESTSprzedawcę na spożywcze.pl. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez  JA INVEST. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5.      Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez JA INVEST, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez JA INVEST do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6.      Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

7.      Usługa Zamieszczanie opinii o Produktach na spożywcze.pl, polega na umożliwieniu Klientom przez JA INVEST, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów JA INVEST i Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z ich działalnością. JA INVEST nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

8.      Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatne Zamieszczania opinii o Produktach treści, które mogłyby w szczególności zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy; naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

9.      W przypadku otrzymania powiadomienia, JA INVEST zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

10.  Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez JA INVEST umieszczonych przez niego treści w ramach spożywcze.pl.

11.  Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii o Produktach możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta.

12.  Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta , .

13.  JA INVEST jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę JA INVEST, Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. JA INVEST zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu aktywacyjnym.

 

 

 

Dział XIII. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw oraz ochrona danych osobowych

 

1.      W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na spożywcze.pl  narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić JA INVEST o potencjalnym naruszeniu.

2.      JA INVEST powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze spożywcze.pl, treści będących przyczyną naruszenia.

3.      Za pośrednictwem spożywcze.pl są przetwarzane dane osobowe Klienta.

4.      Administratorem danych dla Danych Osobowych jest JA INVEST. Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji Zamówienia Klienta oraz w celach technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą Konta Klienta oraz świadczenia na rzecz Klienta drogą elektroniczną usług bezpłatnych, a także realizacji umowy współpracy handlowej zawartej przez Administratora Danych z Klientem.

5.      Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, Administrator Danych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.      Administrator Danych informuje, że Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

8.      Odbiorcami danych osobowych Klienta spożywcze.pl mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w spożywcze.pl ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sprzedawcy oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki.

b) przypadku Klienta, który korzysta w spożywcze.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

9.      Zbiór danych osobowych przekazanych JA INVEST zgłaszany jest przez JA INVEST Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

10.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do Rejestracji, założenia Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia w spożywcze.pl.

 

§ XV. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy sprzedaży)

1.      Zarówno Klient, jak i JA INVEST mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.      Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie JA INVEST żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się JA INVEST z oświadczeniem woli Klienta.

3.      JA INVEST, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

 

§ XVI. Postanowienia końcowe

 

1.      Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 Nr 22 poz.271 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Z2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964 r. Nr 16 poz.  93 z późn.zm.).

3.      Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4.      JA INVEST informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

5.      JA INVEST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez JA INVEST do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. JA INVEST poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie JA INVEST, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.      Umowy Z JA INVEST zawierane są w języku polskim

7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem …............